Watch 100 Days Before the Command

1990
Advertising Disclosure
Not all titles featured are available through all the streaming providers.

The best streaming sources for you:

Not all titles featured are available through all the streaming providers.

Synopsis:

Life in the Soviet army.
Director: Hussein Erkenov.
Screenwriter: Vladimir Kholodov, Yuri Polyakov.
Executive Producer: Aleksandr Zosimenko.
Cinematographer: Vladislav Menshikov.
The Cast:
Vladimir Zamansky
Armen Dzhigarkhanyan
Oleg Vasilkov
Roman Grekov
Valeriy Troshin
Aleksandr Chislov
Mikhail Solomatin
Sergei Romantsov
Sergey Bystritskiy
Elena Kondulaynen
Oleg Khusainov
Vladimir Zamansky
Armen Dzhigarkhanyan
Oleg Vasilkov
Roman Grekov
Valeriy Troshin
Aleksandr Chislov
Mikhail Solomatin
Sergei Romantsov
Sergey Bystritskiy
Elena Kondulaynen
Oleg Khusainov